201809.20
0

Gedeeltelijk ontslag kan leiden tot aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad volgt dat een vermindering van de arbeidsduur kan leiden tot de verplichting van de werkgever om een gedeeltelijke transitievergoeding te betalen.

In deze zaak had een docente in het voortgezet een nagenoeg fulltime aanstelling. Na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid kreeg zij een gedeeltelijke WIA uitkering. Werkgever benoemde haar vervolgens opnieuw als leraar, maar dan voor 0,55 fte. Ze ontving hiervoor een Akte van Ontslag en een Akte van Benoeming. Het Gerechtshof vond dat partijen weliswaar volgens de door hen jegens elkaar afgelegde verklaringen de bestaande arbeidsovereenkomst hadden beëindigd en een nieuwe arbeidsovereenkomst waren aangegaan, maar in feite slechts hadden bedoeld de bestaande arbeidsovereenkomst aan te passen aan de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werkneemster.

De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Volgens het wettelijk stelsel wordt een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel opgezegd of ontbonden. Desalniettemin moet de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding wel worden aanvaard voor het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Volgens de Hoge Raad valt hierbij te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De werknemer zou anders bij een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd een deel van de transitievergoeding mislopen waarop hij bij een algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst op dat moment aanspraak zou hebben.

De vervolgvraag zal nu dus zijn wanneer wel of niet sprake is van een ‘structurele en substantiële vermindering’ van de arbeidsduur….