201703.13
0

Relatiebeding is ook een concurrentiebeding

De Hoge Raad wees weer een interessant arrest vorige week (klik hier voor de hele uitspraak). Onderwerp van het geschil was de vraag of een relatiebeding ook onder de wettelijke regels voor een concurrentiebeding valt en of werkgever kon aantonen dat dit beding rechtsgeldig was overeengekomen.

Een werknemer was is in dienst geweest van een accountantskantoor. In de arbeidsovereenkomst stond een concurrentiebeding opgenomen. Tevens was het personeelshandboek 2002 in deze arbeidsovereenkomst geïncorporeerd. In het personeelshandboek stond een relatiebeding.

Volgens de werkgever had de werknemer het relatiebeding overtreden en verbeurde hij een boete wegens schending van een rechtsgeldig met hem overeengekomen non-concurrentiebeding als bedoeld in artikel 7:653 BW. Werknemer vond dat er een verschil bestond tussen het non-concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst en het relatiebeding in het personeelsreglement 2002. Hij stelde zich op het standpunt dat hij het non-concurrentiebeding niet had overtreden en dat het relatiebeding niet rechtsgeldig schriftelijk met hem was overeengekomen en voerde daartoe aan dat het personeelsreglement waarin dit beding was opgenomen hem niet ter hand was gesteld bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.

Volgens de Hoge Raad heeft artikel 7:653 lid 1 BW betrekking op ‘een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’. Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat deze bepaling ook ziet op een relatiebeding als in het onderhavige geval.

Volgens de Hoge Raad kan aan de schriftelijkheidseis van artikel 7:653 lid 1 BW ook zijn voldaan indien het concurrentiebeding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document dan het document dat de werknemer heeft ondertekend. In dat geval moet zijn voldaan aan een van de twee volgende vereisten: (a) de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of (b) de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding.