201703.09
0

Wijziging Arbowet aangenomen door Eerste Kamer

Op 25 januari jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Doel van deze wetswijziging is de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • het zelf kunnen consulteren van de bedrijfsarts door een werknemer;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht op bovenstaande onderwerpen

Omdat er nu vaak zeer verschillende contracten bestaan tussen werkgevers en arbodiensten hetgeen soms ten koste gaat van goede zorg, komen er minimumeisen voor het contract tussen arbodiensten en werkgevers, In het contract zijn de (huidige wettelijke) taken opgenomen waarbij de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienst(verlener). Voorbeelden hiervan zijn onder meer toetsing van risico-inventarisatie en –evaluatie, deskundige begeleiding bij ziekte, maar ook de nieuwe wettelijke eigen toegang tot de bedrijfsarts voor de werknemer.

De preventiemedewerker is op grond van de Arbowet betrokken bij onder meer de risicoinventarisatie en –evaluatie en de uitvoering van maatregelen gericht op arbeidsomstandighedenbeleid. De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de positionering en de persoon van de preventiemedewerker.

In de wet wordt vastgelegd dat de Inspectie SZW de mogelijkheid heeft tot sanctionering op de in het wetswijziging opgenomen bepalingen. Een werkgever die geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst, loopt een risico op directe boeteoplegging.

Bestaande contracten van werkgevers met arbodiensten die niet aan de wetswijzigingen voldoen moeten binnen een jaar na de inwerkingtreding zijn aangepast naar de nieuwe verplichtingen.

De wetswijziging zal naar verwachting op 1 juli 2017 inwerking treden