Artikel 1           Opdrachtnemer

1.1 Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten is een kostenmaatschap van mr F.M. Luijkx en mr A.W.E.S. van Duyneveldt, advocaten, en is gevestigd te Leiden, met als doel het beoefenen van advocatuur op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Artikel 2  Algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle werkzaamheden die Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten en haar werknemers ten behoeve van haar opdrachtgever verricht(en), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

Artikel 3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer

3.1 Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie mr Luijkx of mr Van Duyneveldt overeenkomt dat zij juridische diensten aan haar zal verlenen, hierna te noemen “cliënt”.

3.2 Opdrachtnemer is mr Luijkx of mr Van Duyneveldt persoonlijk (hierna ook “de behandelend advocaat”), hetgeen in de opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd.

3.3 Cliënt draagt zorg voor aanlevering van stukken en gegevens waarvan Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

3.4 Cliënt vrijwaart Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten alsmede mr Luijkx en mr van Duyneveldt van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten danwel een van de afzonderlijke advocaten ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 4  Uitvoering van de opdracht

4.1 Tussen cliënt en de behandelend advocaat komt een overeenkomst van opdracht tot stand, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

4.2 De behandelend advocaat  is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.

Artikel 5  Inschakeling derden

5.1 Indien de behandelend advocaat bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, zal zo veel als mogelijk met de cliënt worden overlegd over de keuze en inschakeling van diensten van derden.

5.2 De behandelend advocaat is voor de gedragingen van deze ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

Artikel 6  Honorarium

6.1 Het door de behandelend advocaat in rekening te brengen honorarium wordt op uurbasis en in Euro in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

6.3 De behandelend advocaat factureert maandelijks de blijkens haar administratie verrichte werkzaamheden en de ten behoeve van de cliënt gemaakte kosten (griffiegelden, procureurs- en deurwaarderskosten en dergelijke), te vermeerderen met BTW.

6.4 De behandelend advocaat kan de aanvang / uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, te vermeerderen met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de cliënt aan de behandelend advocaat is verschuldigd.

6.5 De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, zonder korting of verrekening.

6.6 Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie.

Artikel 7  Betwisting van de declaratie

7.1 Indien naar het oordeel van de cliënt het in rekening gebrachte honorarium of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn, dient de cliënt de behandelend advocaat hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie, in kennis te stellen.

7.2 De betwisting van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8  Betalingsverzuim

8.1 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de cliënt van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In een dergelijk geval is de cliënt wettelijke rente ex 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd.

8.2 In geval van betalingsverzuim is Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten gerechtigd om – onverminderd haar recht op betaling – de verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten over dan nadat cliënt een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging te voorzien van alternatieve juridische bijstand.

8.3 Indien de cliënt niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast het overeengekomen honorarium en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor cliënt, waaronder ook de kosten van aangetekende postverzendingen, het inwinnen van inlichtingen, deurwaarderskosten. Cliënt is aan Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten alle door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.

Artikel 9  Beperking aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van kostenmaatschap Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten is uitgesloten, iedere aansprakelijkheid van de behandelend advocaat zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de door de advocaten afgesloten verzekering tegen beroepsfouten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

9.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering zal plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door mr Luijkx of mr Van Duyneveldt in rekening gebrachte honorarium terzake de betreffende opdracht, met een maximum van EUR 5.000 (exclusief BTW).

9.3 De behandelend advocaat noch Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten is aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de dienstverlening is gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door cliënt verstrekte gegevens.

9.4 De behandelend advocaat noch Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten is aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade die cliënt als gevolg van de door Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten of door de behandelend advocaat verrichte diensten heeft geleden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de  behandelend advocaat of Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten.

Artikel 10 Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op door de behandelend advocaat  vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van de opdracht vervaardigde schriftelijke stukken berust bij de behandelend advocaat, tenzij een andere auteursrechthebbende op het stuk zelf is aangegeven.

10.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend advocaat zullen door cliënt geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde stukken worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.

  1. Vertrouwelijkheid

11.1 Zowel de behandelend advocaat als de cliënt staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

12. Toepasselijk recht, klachten en geschillenregeling advocatuur, bevoegde rechter

12.1 De rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2 Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Eventuele bezwaren over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kan de cliënt rechtstreeks kenbaar maken aan zijn behandelend advocaat. Deze klacht zal worden behandeld volgens de Kantoorklachtenregeling, op te vragen bij Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten en ook op de website na te lezen. Indien cliënt en de behandelend advocaat er niet in slagen tot een oplossing te komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ook de behandelend advocaat kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12.3 Geschillen over de kwaliteit van dienstverlening of de hoogte van de declaratie worden met uitsluiting van de gewone rechter door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld, tot een bedrag van EUR 10.000. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Dit is een arbitrageclausule.

12.4 Alle overige geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank in de vestigingsplaats van Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten.

12.5 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen hun geschil in onderling overleg te beslechten.