201805.09
0

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Op 9 april jl. heeft minister Wouter Koolmees de Wet arbeidsmarkt in balans in internetconsultatie gedaan. Ondanks dat de Wet Werk en Zekerheid nog geen drie jaar geleden in werking trad, is het tijd voor modernisering van de arbeidsmarkt. De kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet worden verkleind. Hier de belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. De cumulatiegrond

Ontslag wordt ook mogelijk indien meerdere ontslaggronden gedeeltelijk van toepassing zijn. Hierbij kan de rechter maximaal een halve transitievergoeding extra aan de werknemer toekennen.

  1. Verlenging van de proeftijd

Bij direct aanbieden van een vast contract wordt de proeftijd verruimd van maximaal 2 naar 5 maanden. Bij een bepaalde tijd contract van meer dan 2 jaar wordt de proeftijd van 2 naar 3 maanden verruimd.

  1. Recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag

Dit geldt ook bij ontslag tijdens de proeftijd. Dit is een bedrag naar rato en komt neer op 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar.

4. Verhoging transitievergoeding vanaf het 10e dienstjaar komt te vervallen

5. Compensatie transitievergoeding voor werkgevers bij ontslag na 2 jaar ziekte

6. Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging wegens pensioen/ziekte

7. Verruiming ketenregeling

De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd naar 3 jaar. Afwijking bij cao is mogelijk waarmee de periode tussen twee contracten 3 maanden is als het terugkerend tijdelijk werk van maximaal 9 maanden betreft. Voor invalkrachten wegens ziekte in het primair onderwijs komt een uitzondering.

8. Payroll voordelen vervallen

Payroll-werknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen.

9. Meer rechten voor oproepkrachten

Oproepkrachten hoeven alleen gehoor te geven aan een oproep indien deze ten minste 4 (bij cao te verkorten tot 1) dagen van tevoren bekend gemaakt is. Wordt afgezegd binnen deze termijn dan houdt de oproepkracht recht op loon.

Als het oproepcontract 12 maanden heeft geduurd moet  de oproepkracht binnen een maand na afloop daarvan een aanbod krijgen voor een contract met een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in die voorafgaande periode van 12 maanden.

10.Voordeel WW-premie bij vaste contracten

De WW-premie is lager bij een vast contract dan bij een flexibel contract.

Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. De minister wil het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer.

Wij houden u op de hoogte!