202104.30
0

Boete AP aan Tennisbond voor (commercieel) gebruik persoonsgegevens van haar leden is waarschuwing aan andere (sport)verenigingen

Eind december 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 525.000 euro opgelegd aan de KNLTB. Deze had persoonsgegevens van leden doorgegeven aan sponsoren. Die benaderden de leden met tennisgerelateerde aanbiedingen. Volgens de AP ging het om “onrechtmatige verkoop van persoonsgegevens”. De tennisbond had geen grondslag om deze persoonsgegevens te verkopen zonder toestemming van de betrokkene, aldus de AP. De tennisbond beroept zich op het gerechtvaardigd belang. De ledenaantallen lopen terug en de bond moet inventief zijn om in de inkomsten te blijven voorzien. Met deze inkomsten wordt de tennissport in algemene zin en toptennis in het bijzonder gesteund. De Tennisbond heeft in 2007 een ledenraadpleging gehouden over dit onderwerp en opnieuw in 2017 heeft de ledenraad ingestemd met het verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor direct marketing. Nieuwe leden krijgen vanaf 2015 een welkomst mail waarin duidelijk wordt gemaakt hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan, de nieuwe leden kunnen hier bezwaar tegen maken. Ook was vooraf een zorgvuldige selectie gemaakt van leden (bel-me-niet-register, bezwaar gemaakt tegen verstrekking aan derden) waardoor nog plm 20.000 leden overbleven die door de partners benaderd zijn.

De AP stelt vast dat de gegevens zonder toestemming zijn verstrekt aan derden en acht de AP deze “verdere verwerking van gegevens niet meer verenigbaar met het doeleinde waarvoor deze verstrekt zijn” (doelbinding). Deze verwerking kan niet worden toegestaan op de grondslag van gerechtvaardigd belang. Een zuiver commercieel belang staat hier haaks op het belang van betrokkenen om grip te houden op hun gegevens. Dit zuiver commerciele belang is naar het oordeel van de AP onvoldoende dringend om als “gerechtvaardigd”te kunnen worden beschouwd.

De KNLTB voelt zich overvallen door deze torenhoge boete en acht deze disproportioneel. De AP had eerst moeten waarschuwen via een norm-corrigerende brief in plaats van te handhaven. De uitleg door de AP van de grondslag “gerechtvaardigd belang” is veel te streng/beperkt vergeleken met de toelichting bij de AVG. De KNLTB beroept zich op vrijheid van ondernemerschap. De KNLTB is in beroep gegaan. Van het vervolg houden wij u op de hoogte.

Zie voor het boetebesluit van de AP de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boetebesluit_knltb.pdf