201706.12
0

Breaking news: OR heeft adviesrecht bij doorstart / overname na faillissement

Adviesrecht OR bij doorstart

De Hoge Raad heeft met zijn arrest van 2 juni 2017 (inzake DA Holding en Holland Pharma) een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van medezeggenschap. De Hoge Raad heeft bepaald dat de OR adviesrecht heeft indien de curator bedrijfsactiviteiten verkoopt c.q. laat doorstarten na faillissement met behoud van arbeidsplaatsen.

 “Het aan de ondernemingsraad toekomende adviesrecht van art. 25 WOR ziet in beginsel niet op (besluiten tot) verkoop van goederen op de voet van art. 176 Fw en op (besluiten tot) ontslag van werknemers op de voet van art. 40 Fw, ook niet als zodanige verkoop of zodanig ontslag tot gevolg heeft dat de onderneming wordt beëindigd. De handelingen van de curator zijn dan gericht op liquidatie van het (ondernemings)vermogen, waartoe de Faillissementswet hem bevoegd maakt, en de door het adviesrecht van art. 25 WOR beschermde belangen moeten in een dergelijk geval wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling.

Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, is een daarop gericht besluit adviesplichtig op grond van art. 25 lid 1 WOR (bijvoorbeeld onderdeel a of c).”

Bij een doorstart zal de curator dus advies van de OR moeten vragen. Curator en OR dienen zich op redelijke wijze op te stellen. Daarbij behoeft de curator echter niet aan alle wettelijke formaliteiten te voldoen zoals bijvoorbeeld 1 maand wachttijd (art. 25 lid 6 WOR).

Onze tip aan de OR is, informeer proactief bij de curator of er plannen bestaan voor een doorstart en zoja; wijs de curator op het adviesrecht bij een doorstart / overname na faillissement. Bij het uitoefenen van dit adviesrecht moet flexibiliteit en snelheid kunnen worden betracht.

Een razend interessante vervolgvraag is wat ons betreft, zal de bescherming van overgang van onderneming ook van toepassing zijn bij insolventieprocedures?

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:982