202001.23
0

Ook recht op transitievergoeding als je al voor 1 juli 2015 twee jaar ziek was?

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden.  Bij de invoering van de WWZ ontstond het recht voor werknemers die werden ontslagen wegens twee jaar ziekte om de wettelijke transitievergoeding te krijgen. Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland bleek dat ook een werknemer die al voor 1 juli 2015 twee jaar ziek was onder omstandigheden een transitievergoeding behoort te krijgen.

De werkneemster in kwestie had al lange tijd medische klachten. Per 5 januari 2015 eindigde de wachttijd (de periode van twee jaar dat een werkgever het loon moet doorbetalen). Omdat met een operatie aanzienlijk herstel van de arbeidsmogelijkheden werd verwacht, werd een herbeoordeling gevraagd en bleef werkneemster passend werk verrichten. In maart 2017 stelde het UWV uiteindelijk vast dat de mate van arbeidsongeschiktheid van werkneemster ongewijzigd 80 tot 100% was.

Vanaf dat moment werd werkneemster niet meer opgeroepen voor werk en werd het dienstverband slapend gehouden. Het verzoek va werkneemster in november 2019 om het dienstverband te beëindiging onder betaling van de transitievergoeding werd eveneens door werkgever afgewezen, waarna werkneemster dit in kort geding vorderde.

Naar het oordeel van de kantonrechter volgt uit het arrest van de Hoge Raad dat bij beëindiging van een slapend dienstverband, de aanspraak op een transitievergoeding moet worden beoordeeld naar het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd had kunnen worden. Omdat tot begin 2017 is geadviseerd werkneemster op te roepen voor passende werkzaamheden (en werkneemster ook is blijven werken) is de kantonrechter van oordeel dat pas in maart 2017, toen het UWV had besloten dat de mate van arbeidsongeschiktheid ongewijzigd 80 tot 100% bleef, is voldaan aan de vereisten voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  Werkneemster kan daarom aanspraak maken op de transitievergoeding.