201404.07
0

Overgang van onderneming van transportbedrijf zonder overname van vrachtauto’s

Onlangs wees het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:588, Benetra B.V./ werknemer) een interessant arrest inzake een bedrijfsovername tussen transportbedrijf  Benetra en transportbedrijf Wiba. Het merendeel van de activiteiten, het klantenbestand en personeel waren door Wiba overgenomen. De vrachtwagens – belangrijke materiële activa – echter niet.

Anders dan de kantonrechter oordeelde het Hof dat, ondanks het feit dat de vrachtwagens niet waren overgenomen, er toch sprake was van overgang van onderneming. Als gevolg werd de arbeidsongeschikte werknemer, die buiten de overname was gehouden, (van rechtswege) geacht mee over te zijn gegaan, en diende de verkrijger ook het loon bij ziekte na 2 jaar (loonsanctie) aan de werknemer door te betalen.

Op basis van Europese jurisprudentie (Liikenne, HvJ EG 25 januari 2001) is van (wezenlijk) belang dat de vrachtwagens – belangrijke materiële activa – niet waren overgenomen, en dit had dan ook tot een ander oordeel van het Hof kunnen leiden. Ik vermoed echter dat het Hof het een onaanvaardbare situatie achtte dat de partijen, door het niet overnemen van de vrachtwagens, invloed konden uitoefenen op de al of niet toepasselijkheid van artikel 7:662 BW en verder (de dwingendrechtelijke bescherming van de werknemer bij overgang van onderneming). Met als (onaanvaardbare) gevolg dat de arbeidsongeschikte werknemer en 2 chauffeurs bij Benetra in dienst moesten blijven, terwijl de activiteiten waren overgedragen aan Wiba.

Het arrest is ook interessant omdat hieruit blijkt dat de arbeidsongeschikte werknemer, met re-integratiemogelijkheden, in principe deel blijft uitmaken van de activiteit die wordt overgedragen, en dus van rechtswege mee overgaat. Daarmee ontstaat meer duidelijkheid voor een vraag die in de praktijk veel voorkomt: gaat een langdurig arbeidsongeschikte werknemer mee over? Na het arrrest van de Hoge Raad  inzake Memedovic (11 februari 2005), waarin de op non-actief gestelde Memedovic niet meer werd geacht deel uit te maken van de activiteit die werd overgedragen, was dit immers niet meer zo zeker.

Dat de werknemer er zelf aanvankelijk vanuit ging dat hij niet mee was overgegaan, en ook extern was gere-integreerd (re-integratie tweede spoor) doet niet af aan zijn rechten bij overgang van onderneming. Dat is alleen anders als sprake is van duidelijk en ondubbelzinnige verklaring door werknemer niet mee over te willen gaan.