202004.16
0

Uitstel vakantiegeld vanwege coronacrisis

Als gevolg van de Corona crisis is de omzet in de meeste branches sterk afgenomen, zoniet stilgevallen. De NOW steunmaatregel geeft lucht, maar biedt alleen een gedeeltelijke compensatie van loonkosten. In deze heftige tijden zal verder moeten worden bespaard om als bedrijf overeind te blijven. De middelen van vacaturestop, uitstel van de winstuitkering, bevriezen salarissen worden al ruimschoots ingezet, is onze ervaring. De vraag is of ook het (8%) vakantiegeld kan worden uitgesteld?

De hoofdregel is dat het opgebouwde vakantiegeld jaarlijks in mei wordt uitbetaald (Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag). De wet staat ook toe dat er schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt of via een publiekrechtelijke regeling vanaf kan worden geweken. Belangrijke voorwaarde is dat het vakantiegeld maar tenminste één keer per kalenderjaar wordt betaald (art. 17). Dus van uitstel mag geen afstel komen.

Werkgevers kunnen dus in overleg met hun werknemers de betaling van vakantiegeld uitstellen. Zonodig kan dit uitstel eenzijdig worden doorgevoerd op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Ook zou de overheid een eenmalige noodmaatregel kunnen treffen. Ook de vakbonden zouden betrokken kunnen zijn via collectieve afspraken.

En hoe moet de werknemer hiermee omgaan? Zonder twijfel is deze Coronacrisis voor de werknemer een enorme uitdaging. Thuiswerken met kinderen thuis, of juist alleen. Of juist verplicht naar het werk moeten met angst voor corona. Toch mag in deze tijden behoud van inkomen en werk een groot goed worden geacht. Naar onze inschatting zal van een goed werknemer (7:611 BW) verwacht mogen worden mee te werken aan uitstel van betaling van vakantiegeld.