202102.09
0

Voorstel Wet werken waar je wilt

Op 27 januari 2021 is het wetsvoorstel Wet Werken waar je wilt ingediend bij de Tweede Kamer.  Dit voorstel voorziet in een wijziging van de Wet flexibel werken (Wfw) zodat er meer mogelijkheden komen voor werknemers om met succes om een aanpassing van de arbeidsplaats te vragen.

Naar verwachting zal thuiswerken ook na de Coronacrisis deel blijven uitmaken van het nieuwe normaal. Op dit moment werkt zo’n 50% van de werknemers in Nederland vanwege de Coronamaatregelen thuis. Uit onderzoek blijkt dat 40-60% van de werknemers dat graag wil blijven doen, voor tenminste 2-3 dagen per week. Op dit moment is er alleen geen wettelijk recht op thuiswerken. Daarom is dit wetsvoorstel ingediend waarmee de werknemer een verzoek kan indienen tot wijziging van de arbeidsplaats. Dit verzoek zal dan op dezelfde manier worden behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Net als bij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd kan de werknemer straks een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats indienen als hij tenminste een half jaar bij de betreffende werkgever in dienst is. Het verzoek moet ten minste twee maanden voor ingang van de beoogde aanpassing schriftelijk bij de werkgever worden ingediend waarbij de gewenste arbeidsplaats wordt opgegeven. Dat kan een (andere) werklocatie van de werkgever zijn of het woonadres van de werknemer. Na indiening van het verzoek moet de werkgever hierover overleg hebben met de werknemer en uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum van het verzoek schriftelijk reageren

Wat vooral wijzigt met dit wetsvoorstel, zijn de inhoudelijke gronden waarop een verzoek kan worden afgewezen. Nu ontbreken die nog in de Wfw. Met de voorgestelde aanpassing geldt voor het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats de hoofdregel: het verzoek wordt ingewilligd tenzij zich tegen de aanpassing, waaronder het ingangstijdstip en de omvang, zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen verzetten.

Naar aanleiding van de internetconsultatie van dit wetsvoorstel is opgemerkt dat bij ‘zwaarwegende belangen’ kan worden gedacht aan behoud van sociale cohesie op de werkvloer of van het belang van beroepsgeheim. En ook de omstandigheid dat een werkgever in verhouding bijzonder zware lasten moet dragen om thuiswerken mogelijk te maken kan een grond zijn. De werkgever moet immers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zorgen voor een veilige werkplek. En dat geldt ook voor de thuiswerkplek.

Net als voor arbeidsduur en werktijd is de regeling niet van toepassing voor werkgevers met minder dan 10 werknemers. De beoogde ingangsdatum van de wet is nog niet bekend.