202006.04
0

Werkgever mag niet met beroep op Coronacrisis minder salaris uitbetalen

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam volgt dat een werkgever niet eenzijdig kan besluiten om slechts 50% van het salaris aan de werknemers uit te betalen, ook niet als het bedrijf in betalingsproblemen is geraakt als gevolg door de Corona maatregelen.

De werknemer in deze zaak was werkzaam bij een restaurant met Turkse etenswaren, voornamelijk broodjes. Het restaurant is op grond van de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis met ingang van half maart 2020 gesloten. Vanaf die datum tot eind april 2020 is het restaurant dicht geweest en vanaf eind april is er een beperkte afhaalmogelijkheid geweest. Het bedrijf heeft NOW aangevraagd en heeft (uiteindelijk) 60% van de loonsom over januari 2020 uitgekeerd gekregen. Daarmee is aan het gehele personeel 50% van het loon uitgekeerd. De werknemer voerde aan dat hij hiervan niet kon rondkomen.

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat voldoende aannemelijk was dat de werkgever in een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie was gekomen. De werkgever had hiermee een zwaarwichtig belang dat in beginsel met zich brengt dat van de medewerkers gevraagd kan worden om – in overleg – bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of daar zelfs helemaal van af te zien. Het eenzijdig en zonder nader overleg genomen besluit tot betaling van 50% van het salaris bracht echter voor werknemer een te grote inkomensachteruitgang mee, waardoor hij in financiële problemen kwam. Er kon daarom van hem niet worden verlangd hiermee akkoord te gaan, ook omdat nog helemaal niet duidelijk was wanneer de werkgever in staat zou zijn om de achterstand in betaling in te halen.

Wel gaf de rechter mee dat partijen een betalingsregeling konden afspreken over het achterstallig salaris en werd in dit geval de wettelijke rente en wettelijke verhoging afgewezen.