201502.19
0

WWZ – nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat er vooral op het gebied van het ontslagrecht veel veranderen. Werkgevers en werknemers krijgen dan onder andere te maken met de transitievergoeding en een wettelijk vastgelegde ontslagroute (rechter of UWV).

Ontslagroutes

Anders dan nu zal de werkgever vanaf 1 juli 2015 niet meer kunnen kiezen tussen een procedure bij UWV of bij de kantonrechter. Vanaf dan bepaalt namelijk de ontslaggrond war de werkgever zijn verzoek moet indienen. De werkgever komt bij het UWV terecht indien hij ontslag aanvraagt voor een werknemer wegens

  1. Bedrijfseconomische redenen of
  2. Ziekte die langer dan twee jaar heeft geduurd

De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 ontbinden op grond van redenen als bijvoorbeeld disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, frequent ziekteverzuim of verwijtbaar handelen of nalaten.

Behalve een goed onderbouwd dossier moet de werkgever ook kunnen aantonen dat herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

In alle gevallen is na een uitspraak van UWV of rechter hoger beroep mogelijk.

Wat blijft is de beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). Daarbij is echter wel nieuw dat de werknemer een bedenktermijn krijgt van 2 weken waarin hij op zijn besluit om akkoord te gaan met de beëindiging kan terugkomen.

 

Vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule niet langer  de richtlijn voor het bepalen van een ontslagvergoeding. Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Met deze wijziging heeft de wetgever onder meer beoogd meer uniformiteit te brengen in de verschillen tussen de ontslagroutes en voor werkgever en werknemer vooraf meer duidelijkheid te geven over de te verwachten vergoeding.


Ketenregeling

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt ook de huidige ketenregeling waarmee bepaald wordt hoeveel contracten voor bepaalde tijd je achter elkaar mag krijgen. Met de nieuwe wet mag je steeds drie contracten voor bepaalde tijd krijgen, maar de totale periode van deze contracten wordt twee jaar. Als je na twee jaar mag blijven, krijg je dus een contract voor onbepaalde tijd. De keten van contracten gaat opnieuw lopen als er tussen twee contracten tenminste 6 maanden heeft gezeten. Van de nieuwe ketenregeling kan nog wel worden afgeweken bij CAO.