201705.08
0

Laatste nieuws Wet DBA

De handhaving door de Belastingdienst van de Wet DBA is – behoudens bij kwaadwillenden – tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort. Dit is bevestigd in de derde voortgangsbrief van de Staatssecretaris van Financiën. De opschorting vindt plaats om onderzoek mogelijk te maken naar een herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”. Waarschijnlijk…

201703.21
0

Reistijd is werktijd, maar dan ook recht op loon?

Een werknemer van Connexxion Tours werd enige tijd gedetacheerd bij Connexxion Openbaar Vervoer N.V., gevestigd in een andere dan zijn eigen woon- en standplaats. Hij verzocht om een reistijdvergoeding en baseerde zijn vordering op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Skills-arrest). De werknemer voerde aan dat uit dit arrest…

201703.17
0

Wanneer begint de proeftijd?

Het komt in praktijk nog wel eens voor dat een nieuwe werknemer al enige werkzaamheden verricht voordat de arbeidsovereenkomst formeel is begonnen. Dat kan tot de vraag leiden wanneer de proeftijd in dat  geval begint te lopen. Over deze kwestie oordeelde het Hof Amsterdam vorige maand. Werknemer zou op 1 juni beginnen met zijn arbeidsovereenkomst…

201703.13
0

Het belang van een goede vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever en werknemer met elkaar willen afspreken dat het dienstverband in goed overleg wordt beëindigd, wordt dit vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Voor beide is het van belang dat de afspraken duidelijk en compleet zijn. Wat moet er tenminste in staan? Einddatum Bij het vaststellen van de einddatum moet in ieder geval rekening…

201703.13
0

Relatiebeding is ook een concurrentiebeding

De Hoge Raad wees weer een interessant arrest vorige week (klik hier voor de hele uitspraak). Onderwerp van het geschil was de vraag of een relatiebeding ook onder de wettelijke regels voor een concurrentiebeding valt en of werkgever kon aantonen dat dit beding rechtsgeldig was overeengekomen. Een werknemer was is in dienst geweest van een…

201703.09
0

Wijziging Arbowet aangenomen door Eerste Kamer

Op 25 januari jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Doel van deze wetswijziging is de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken. Belangrijkste wijzigingen zijn: versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners; verduidelijken van de adviserende rol van…

201702.14
0

Laster tegen huisarts op Facebook mag niet

Een patiënt was bij zijn huisarts geweest voor nierklachten. Later was de functionaliteit van één van zijn nieren in zeer grote mate uitgevallen. De patient verweet zijn huisarts niet kordaat en tijdig te hebben ingegrepen en plaatste diverse verwijten over haar op zijn Facbook pagina. Hij schreef onder meer “dit gaat nog wel n staartje…

201612.05
0

Derde Voortgangsbrief WWZ naar Tweede Kamer

Afgelopen week verscheen de Derde Voortgangsbrief WWZ van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Hieruit blijkt dat de kosten van ontslag voor werkgevers lager zijn geworden: de aan een werknemer te betalen vergoeding is gemiddeld 43 % lager dan voor de invoering van de…

201611.22
0

Makkelijker arbeidsgehandicapten aannemen

Vanaf nu is het makkelijker voor werknemers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Het UWV lanceerde enkele dagen geleden de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Daarnaast wordt de no-riskpolis (die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt) voor onbepaalde tijd geldig. De Eerste Kamer…