201706.13
0

AP onderzoekt grondslag opnemen BSN in BTW nummers van zzp ‘er

ZZP’ers zijn verplicht ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Bij inschrijving wordt een BTW nummer aangemaakt dat is gebaseerd op het BSN nummer van de ZZP’er. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt nu of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft om deze BSN nummers op deze wijze te verwerken. De toezichthouder benadrukt dat het BSN een uniek,…

201706.12
0

Breaking news: OR heeft adviesrecht bij doorstart / overname na faillissement

Adviesrecht OR bij doorstart De Hoge Raad heeft met zijn arrest van 2 juni 2017 (inzake DA Holding en Holland Pharma) een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van medezeggenschap. De Hoge Raad heeft bepaald dat de OR adviesrecht heeft indien de curator bedrijfsactiviteiten verkoopt c.q. laat doorstarten na faillissement met behoud van arbeidsplaatsen.  “Het…

201706.08
0

Informeren collega’s over niet-naleven CAO geen reden ontslag op staande voet

Een medewerker marketing van een koekjesfabriek kwam er achter dat de werkgever zich niet hield aan de CAO Zoetwaren. Zijn werkgever vroeg hem dit niet aan zijn collega’s te vertellen, maar hij deed dat wel. Ook vroeg hij om het personeel bij elkaar te roepen om een personeelsvertegenwoordiging op te richten. De werkgever gaf hem vervolgens…

201705.08
0

Laatste nieuws Wet DBA

De handhaving door de Belastingdienst van de Wet DBA is – behoudens bij kwaadwillenden – tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort. Dit is bevestigd in de derde voortgangsbrief van de Staatssecretaris van Financiën. De opschorting vindt plaats om onderzoek mogelijk te maken naar een herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”. Waarschijnlijk…

201703.21
0

Reistijd is werktijd, maar dan ook recht op loon?

Een werknemer van Connexxion Tours werd enige tijd gedetacheerd bij Connexxion Openbaar Vervoer N.V., gevestigd in een andere dan zijn eigen woon- en standplaats. Hij verzocht om een reistijdvergoeding en baseerde zijn vordering op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Skills-arrest). De werknemer voerde aan dat uit dit arrest…

201703.17
0

Wanneer begint de proeftijd?

Het komt in praktijk nog wel eens voor dat een nieuwe werknemer al enige werkzaamheden verricht voordat de arbeidsovereenkomst formeel is begonnen. Dat kan tot de vraag leiden wanneer de proeftijd in dat  geval begint te lopen. Over deze kwestie oordeelde het Hof Amsterdam vorige maand. Werknemer zou op 1 juni beginnen met zijn arbeidsovereenkomst…

201703.13
0

Het belang van een goede vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever en werknemer met elkaar willen afspreken dat het dienstverband in goed overleg wordt beëindigd, wordt dit vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Voor beide is het van belang dat de afspraken duidelijk en compleet zijn. Wat moet er tenminste in staan? Einddatum Bij het vaststellen van de einddatum moet in ieder geval rekening…

201703.13
0

Relatiebeding is ook een concurrentiebeding

De Hoge Raad wees weer een interessant arrest vorige week (klik hier voor de hele uitspraak). Onderwerp van het geschil was de vraag of een relatiebeding ook onder de wettelijke regels voor een concurrentiebeding valt en of werkgever kon aantonen dat dit beding rechtsgeldig was overeengekomen. Een werknemer was is in dienst geweest van een…

201703.09
0

Wijziging Arbowet aangenomen door Eerste Kamer

Op 25 januari jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Doel van deze wetswijziging is de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken. Belangrijkste wijzigingen zijn: versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners; verduidelijken van de adviserende rol van…

201702.14
0

Laster tegen huisarts op Facebook mag niet

Een patiënt was bij zijn huisarts geweest voor nierklachten. Later was de functionaliteit van één van zijn nieren in zeer grote mate uitgevallen. De patient verweet zijn huisarts niet kordaat en tijdig te hebben ingegrepen en plaatste diverse verwijten over haar op zijn Facbook pagina. Hij schreef onder meer “dit gaat nog wel n staartje…